Terms of Use

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.thelproject.gr (εφεξής «Thelproject»), που ανήκει στην ατομική επιχείρηση της Μαγδαληνής Σεραφείδη του Πέτρου με τον διακριτικό τίτλο «THE LAMDA PROJECT» (εφεξής «Επιχείρηση»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ερεσσού αρ.29.

Η πρόσβαση και χρήση της Thelproject και των υπηρεσιών, που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»).

Κάθε χρήστης με την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Thelproject, τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί πλήρως, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

 
 
1. Γενικά

Για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του Thelproject, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, από χρήστες που έχουν την ηλικία (άνω των 18 ετών) και εν γένει την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσουν με αυτούς.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών πριν από κάθε χρήση αυτής, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης.

Η χρήση του Thelproject από τον χρήστη συνιστά πλήρη απόδειξη της γνώσης, κατανόησης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης του. Σε περίπτωση μη κατανόησης ή διαφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του Thelproject.

Η πρόσβαση στο Thelproject είναι επιτρεπτή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, όμως η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση, οποτεδήποτε. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Thelproject θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Επιχείρησης σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο αυτών. Οι χρήστες του Thelproject αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Επιχείρησης του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών της.

Η χρήση του Thelproject από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ιθαγένειάς του και το δίκαιο του κράτους στο οποίο υπάγεται η αρμοδιότητα των ενεργειών του και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που στα οικεία πεδία της ιστοσελίδας εισαχθούν στοιχεία ορισμένου προσώπου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι αληθή, έχουν εισαχθεί από το ίδιο το πρόσωπο και ότι αυτό είναι δικαιοπρακτικά ικανό σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ιθαγένειάς του και το δίκαιο του κράτους στο οποίο υπάγεται η αρμοδιότητα των ενεργειών του. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της να αξιώσει έναντι κάθε υπευθύνου την ανόρθωση κάθε ζημίας, θετικής ή/και αποθετικής, οικονομικής ή άλλης, που θα υποστεί από την χρήση του Thelproject και δη οποιασδήποτε παραγγελία.

Η Επιχείρηση παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικώς εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα Thelproject υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Επιχείρηση και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους.

Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες.

Το Thelproject δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

 
 
2. Σκοπός της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την Επιχείρηση με στόχο την ενημέρωση των χρηστών της αναφορικά με την πόλη των Αθηνών και τις ιστορικές της ρίζες, με στόχο την διάδοση των μοντέρνας ελληνικής κουλτούρας παγκοσμίως. Στα πλαίσια του στόχου αυτού προσφέρονται από την Επιχείρηση μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και κουλτούρας (φιλοσοφίας, μυθολογίας, αρχαίας ελληνικής γλώσσας, κ.α.), καθώς και διάφορες δραστηριότητες στην πόλη των Αθηνών και σε περιοχές κοντά σε αυτή. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε το παρόν της πόλης μας με το παρελθόν της, διδάσκοντας την γλώσσα και τον πολιτισμό της. Για αυτό προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων για κάθε επίπεδο μαθητών της ελληνικής γλώσσας, από αρχάριους μέχρι και πτυχιούχους της ελληνικής γλώσσας. Προσφέρουμε μαθήματα σε ολιγομελείς τάξεις, ξεκινώντας σχεδόν κάθε Δευτέρα, με σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, καθώς στόχος μας είναι μια η εκμάθηση των Ελληνικών με τρόπο απλό αλλά σε βάθος, μέσα σε μια φιλική κι ευχάριστη αλλά απόλυτα επαγγελματική ατμόσφαιρα. Επιπλέον σας προσφέρουμε μία σειρά από επιλογές για την διαμονή σας, σε διαμερίσματα, είτε μόνοι σας, είτε με συγκατοίκους άλλους μαθητές μας ή και ντόπιους Έλληνες κατοίκους. Τέλος σας δίνουμε την δυνατότητα να φροντίσουμε για την μετακίνησή σας από και προς το αεροδρόμιο των Αθηνών.

 
 
3. Στοιχεία χρήστη

Για την παροχή των υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Επιχείρηση στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
 
4. Εγγραφή

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του Thelproject, όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Thelproject στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Thelproject, επιλέξει υπηρεσία και καταβάλει με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους το οφειλόμενο ποσό, θα παραλάβει μέσω email επιβεβαίωση της καταβολής, το αντίστοιχο παραστατικό της Επιχείρησης, καθώς και σε ότι αφορά τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας ένα test για την εξακρίβωση του επιπέδου του στην ελληνική γλώσσα.

Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας).

 
 
5. Τρόπος σύναψης σύμβασης -ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία στην ιστοσελίδα μας του Thelproject σύμφωνα με τα παραπάνω.
β. Για την εγκυρότητα της υποβολής πρότασης απαιτούνται σωρευτικά: αα) Η συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων με τα στοιχεία σας, ββ) η συμπλήρωση των πεδίων των σχετικών με την καταβολή του ανταλλάγματος της υπηρεσίας, γγ) η αποδοχή των παρόντων όρων. Η θέση του χαρακτηριστικού σημείου (tick) στο ειδικό πεδίο (checkbox) με την ένδειξη αποδέχομαι, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
γ. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, υπαναχώρηση δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζει το δίκαιο της παροχής υπηρεσιών.
δ. Οι δυνατοί τρόποι καταβολής του τιμήματος καθορίζονται από την Επιχείρηση, ενώ η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στον πελάτη.

 
 
6. Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα / Επωνυμίες / Διακριτικά

Το Thelproject και το περιεχόμενό του (στο οποίο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, βάση δεδομένων) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται δε ρητά η χρήση ή, καθοιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευσή τους από τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν.2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975), τον ν.4072/2012 (αρ.121-183, «περί σημάτων») και όλες εν γένει τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών νόμων και διεθνών κανόνων, που έχουν επικυρωθεί και ισχύουν στην ελληνική πολιτεία. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο Thelproject, ανήκουν στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

 
 
7. Προστασία του καταναλωτή.

Ο πελάτης ως καταναλωτής εν τη εννοία του ν. 2251/1994 («περί προστασίας καταναλωτών») βεβαιώνει ότι: α) γνωρίζει την ταυτότητα και τη διεύθυνση της Επιχείρησης ως προμηθευτού, αφού τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανωτέρω στην παρούσα ιστοσελίδα, β) το πλήρες κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας αναγράφεται ευκρινώς, και, εφ’ όσον σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό αναφέρεται ρητώς και ευκρινώς, ενώ ευκρινώς αναφέρονται και κάθε επιπλέον δαπάνες (μεταφοράς, κ.α.), γ) αντιλαμβάνεται και συγκατατίθεται πλήρως στον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, δ) δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την Επιχείρηση και ιδίως για την διαβίβαση της πρότασης και της αποδοχής της και εν γένει την σύναψη της σύμβασης, ε) είναι πλήρως και λεπτομερώς ενημερωμένος για άπαντα τα χαρακτηριστικά, ουσιώδη ως και επουσιώδη των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο πελάτης καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παροχής υπηρεσιών (σύναψη της σύμβασής του) που υπάρχει στην ιστοσελίδα, με έγγραφη υπαναχώρηση κοινοποιούμενη στην Επιχείρηση. Η υπαναχώρηση αυτή οφείλει να γίνεται από τον πελάτη εγγράφως και να κοινοποιείται στην Επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης για το επιστρεφόμενο αγαθό εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η δήλωση της υπαναχώρησής σας πρέπει να συνταχθεί κατά το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

ΠΡΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΕΡΑΦΕΙΔΗ – «THELPROJECT»
Οδ.Ερεσσού αρ. 29
Αθήνα

Κύριοι, εγώ/εμείς ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
………………..….(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση)……………………………….
δια του παρόντος ματαιώνω/ουμε την σύμβασή μου/μας,
υπ’αριθμ.αναφοράς …………………………/
…(ημερομηνία)…

Υπογραφή καταναλωτή

 

Ημερομηνία

 

 
 
8. Προσωπικά δεδομένα.

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται κατά την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς και κυρίως α) για την παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, β) την εξασφάλιση διαμονής, γ) την μετακίνηση από ή/και προς τον Αεροδρόμιο Αθηνών, δ) την επικοινωνία μαζί μας, ε) την αποστολή βιογραφικών σας, περιλαμβάνονται σε αρχείο προσωπικών δεδομένων για το οποίο τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι ενδεδειγμένοι κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ κι εν γένει την νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπεύθυνη κι εκτελούσα την Επεξεργασία του Αρχείου είναι η Επιχείρηση, ήτοι η ατομική επιχείρηση της Μαγδαληνής Σεραφείδη του Πέτρου με τον διακριτικό τίτλο «THE LAMDA PROJECT» (εφεξής «Επιχείρηση»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ερεσσού αρ.29, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2103809721 και στο email info@thelproject.gr. Σε περίπτωση που η Εταιρεία συμβληθεί με άλλη επιχείρηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αυτό θα γίνει με απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και του νόμου.

Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση κι ενημέρωση των πελατών μας για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες (μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, διαμονή στην Αθήνα κατά το διάστημα των μαθημάτων, μετακίνηση από ή/και προς τον αερολιμένα Αθηνών) και υποψηφίων εργαζομένων μας, και δη α) η συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις για την παροχή των παραπάνω αναφερόμενων υπηρεσιών, β) η ενημέρωση των υποψηφίων πελατών για την διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, γ) η ενημέρωση των πελατών και υποψηφίων πελατών για τις υπηρεσίες μας και η παροχή των υπηρεσιών αυτών με την ικανοποίηση των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων αντίστοιχα είναι ο χρόνος που εξυπηρετεί την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ειδικότερα α) για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται λόγω νόμιμης υποχρέωσης (όπως για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων, κ.α.), τηρούνται όσο χρόνο επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου, β) για τα δεδομένα σας που διατηρούνται στο Αρχείο για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας, τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, γ) τα βιογραφικά σας για όσο χρόνο τηρούνται στην Εταιρεία θέσεις αντίστοιχες των προσόντων σας όπως μας τα έχετε καταγράψει άλλως μέχρι να αιτηθείτε την διαγραφή τους στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν εκτός από τους προστηθέντες και συνεργάτες της Επιχείρησης στους οποία απαιτείται να κοινοποιηθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών (λογιστή, νομικό σύμβουλο, συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμβουλο επιχειρήσεως, κ.α.) και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στις οποίες ο εργοδότης έχει νόμιμη υποχρέωση να τα γνωστοποιεί.

Ως υποκείμενα των παραπάνω δεδομένων για τα δικαιώματά σας που περιλαμβάνονται στο Αρχείο μας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, δηλαδή ενημέρωσης και πληροφόρησης για αυτά και τον τρόπο διατήρησής τους, β) διόρθωσης, δηλαδή να τροποποιήσετε ή/και επικαιροποιήσετε όποιο δεδομένο σας αφορά, γ) διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δηλαδή έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όσα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά με την συγκατάθεσή σας (σημειώνουμε ότι όσα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης και δημοσίου συμφέροντος ή άλλης συμβάσεως, υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί του δικαιώματός σας να ζητήσετε την διαγραφή αυτών για τους οποίους κατά περίπτωση μπορούμε να σας ενημερώσουμε περαιτέρω), δ) φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή λήψης τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο, και αποθήκευσής τους για περαιτέρω προσωπική χρήση σε ιδιωτική συσκευή, ε) εναντίωσης στη συγκέντρωση και επεξεργασία τους για τους παραπάνω σκοπούς και στ) περιορισμού της επεξεργασίας τους, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά του, δεν επιθυμείτε την διαγραφή του, δεν είναι απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό που δόθηκαν αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμα εξαιτίας νόμιμων λόγων, ή εάν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία τους και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.

Για την άσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας του Αρχείου που είναι η Επιχείρησή μας και συγκεκριμένα στο τηλέφωνο 2103809721 και στο email info@thelproject.gr, η οποία συλλέγει, τηρεί σε αρχείο κι επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον δε έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 
 
9. Cookies – Ενημέρωση

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοσελίδα και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Επιχείρησης είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της Επιχείρησης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Επιχείρησης, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Επιχείρησης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Επιπλέον πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu.

 
 
10. Ευθύνη Επιχείρησης

Η πρόσβαση στο Thelproject είναι επιτρεπτή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, όμως η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Thelproject θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Επιχείρησης σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο αυτών. Οι χρήστες του Thelproject αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Επιχείρησης του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Στην ιστοσελίδα μας αναγράφονται οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξουν οι ημερομηνίες αυτές ο καταναλωτής θα ενημερώνετε άμεσα, στο μέτρο του δυνατού.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, αστική, ποινική ή άλλη, για οποιαδήποτε ζημία (οικονομική ή άλλη), βλάβη, απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ που τυχόν θα υποστεί χρήστης της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και την παροχή (ή την αδυναμία παροχής) υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.

 
 
11. Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν το Thelproject για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε, η χρήση που κάνουν δεν πρέπει να προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση, σε οποιονδήποτε τρίτο, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να μην προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, να μην αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια σχέσεων εμπιστευτικότητας, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε, να μην μεταδίδουν με οιοδήποτε τρόπο ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 
 
12. Εφαρμοστέο δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Thelproject καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Όλοι οι όροι χρήσης του παρόντος είναι ουσιώδεις. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται γι’ αυτό τον λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του Thelproject, αποκλειστικά αρμοδιότητα συμφωνούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.